آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره
آگهی فراخوان نظارت بر بهره برداری ،نگهداری، تعمیرات و شرکت در بازار برق نیروگاههای حرارتی استان گیلان

شرکت تولید نیروی برق لوشان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و شرکت در  بازار برق نیروگاههای حرارتی استان گیلان (2000001481000002) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/01/31می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/02/04

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ  1400/02/12

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس رشت بلوار نماز کوچه گلباغ پلاک 8 .

 تلفن 33737455-013 داخلی 116

1400/01/30