تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه
98/4/29
بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره و صورت مالی سال 1397

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید نیروی برق لوشان در روز شنبه مورخه 22/04/98 با حضور جناب آقای مهندس غلامی مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق لوشان، نماینده سازمان حسابرسی، اعضای محترم هیأت مدیره، ذیحساب و حسابرس شرکت و باحضور جناب آقای مهندس پیشاهنگ معاون محترم راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، جناب آقای حسین نوری مدیرکل محترم دفتر مجامع عمومی واگذاری و مدیریت سهام شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و دیگر اعضای محترم آن شرکت، در محل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی،( پژوهشگاه نیرو) تشکیل گردید.

مشاهده گزارش تصویری خبر