اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
افتتاح پروژه نوسازی و بازتوانی توربین بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
"ظرفیت تولید برق  واحد های بخاری نیروگاه شهید بهشتی لوشان به دلیل فرسودگی دستگاه ها در سال های اخیر به 40 مگاوات محدود شده بود که با استفاده از توان بومی سازی در جهت بازتوانی توربین بخار، موفق به بازگشت آن به میزان تولید 120 مگاوات اسمی آن شد"
1396/05/05