اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
نقاط آسیب پذیر شبکه هوشمند برق مبتنی بر پدافند
لینک ذیل،  سمینار شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه همشمند برق و ارائه راهکارهای دفاعی مبتنی بر پدافند غیرعامل ر روی سایت شرکت تولیدنیروی برق لوشان بارگذاری شده است.
1398/07/25
تقدیر و تشکر
****مهندس حایری معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی با ارسال نامه ای از تلاش مدیر عامل و دیگر همکاران شرکت تولید نیروی برق لوشان، جهت گذر از پیک 98 تقدیر کرد. در متن ارسالی آمده است:
1398/06/12
تشکیل جلسه شورای روابط عمومی های صنعت آب و برق استان گیلان
1398/05/06
تشکیل جلسه مجمع عمومی سالیانه
بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره و صورت مالی سال 1397
1398/04/29
سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
انتصاب سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
1398/03/21