اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
جلسه آیین قدردانی از تولیدکنندگان برق و همزمان از طرح های ارتقای توان با حضور وزیر محترم نیرو
1399/07/01
تشکیل جلسه جهت معرفی اوراق گواهی ظرفیت انرژی
فعالیت بازار جدید مالی در بخش انرژی که بر اساس فروش اوراق گواهی ظرفیت در بورس
1399/06/16
تشکیل جلسه جهت رفع ابهامات اسناد مناقصه
تشکیل جلسه جهت رفع ابهامات اسناد مناقصه
1399/05/29
تشکیل جلسه ویدئوکنفرانس مجمع عمومی سالیانه شرکت تولید نیروی برق لوشان
بررسی و تصویب گزارش هیئت مدیره و صورت مالی سال 1398
1399/05/11
دومین برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سال جاری
جلسه حضوری کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل رأس ساعت 14:30 مورخه 29/4/1399 در محل سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق لوشان برگزار گردید.
1399/04/31