اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
آگهی تجدید مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  همزمان با ارزیابی (فشرده)  خرید گیربکس فن  برج خنک کن  نیروگاه شهید بهشتی لوشان
1400/06/23
خرید فلومترها ی واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  همزمان با ارزیابی (فشرده)  خرید فلومتر های واحد بخار  نیروگاه شهید بهشتی لوشان مناقصه 030-1400   
1400/06/06
خرید سنسور های واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  همزمان با ارزیابی (فشرده)  خرید سنسور های واحد بخار  نیروگاه شهید بهشتی لوشان مناقصه 031-1400   
1400/06/06
بازدید از شرکت اندیشه شمال سازنده فیلترهای صنعتی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق لوشان، جناب آقای مهندس مهرداد علی غلامی شیل سر، با هدف شناسایی توانمندی‌های صنعتی داخل استان اقدام به بازدید از شرکت اندیشه شمال سازنده فیلترهای صنعتی نمودند.
1400/01/31
آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره
آگهی فراخوان نظارت بر بهره برداری ،نگهداری، تعمیرات و شرکت در بازار برق نیروگاههای حرارتی استان گیلان
1400/01/30